نویسنده - علی مؤمنی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تبلیغ فضای مجازی

روحانیون بلاگر؛ استحاله‌ای برای جامعه دینی

در جهان رسانه‌ای کنونی، پژوهشگران حوزۀ ارتباطات دینی و دین و رسانه، رویکردها و جهان‌بینی‌های مختلفی را در پیوند میان دین و رسانه داشته‌اند و می‌توان از سه رویکرد اصلی در این حوزۀ موضوعی یاد کرد که به...