نویسنده - مصطفی محجوب‌زاده

امام محله برگزیده کشور در سال ۱۴۰۰

تبلیغ

تأملی بر الگوی امام محله؛ یک راهبرد میدانی مؤثر در زیست‌بوم فرهنگی تبلیغی

در کشور عزیز ما ایران از دیرباز تاکنون، روحانیتِ حاضر در متن مردم، نقش مؤثری را در هدایت، دعوت به سوی خدا و ارزش‌های الهی و همچنین ترویج اخلاق در جامعه ایفا نموده است؛ چه بسیار افرادی که سابقه‌ چندان...