نویسنده - مهدی صالحی

محقق و زبان‌شناس

زبان و ادبیات

بیگانگی حوزه‌های علمیه با دانش‌های روز زبانی

سخن نخست، جایگاه زبان به‌جد معتقدم که اگر حاج‌قاسم و امثال حاج‌قاسم نبودند، ما اکنون به عربی داعشی صحبت می‌کردیم یا به زبان دیگری که مشخص نبود چیست یا داشتیم برای حفظ زبان فارسی می‌جنگیدیم. اگر...