نویسنده - سید محمد موسوی

دکتری مدیریت گردشگری

گردشگری

تحلیلی سیاستی بر گردشگری داخلی

۱)مقدمه بسیاری از صاحب­نظران گردشگری، از صنعت گردشگری به‌عنوان صنعت شیشه‌ای یاد می­کنند؛ چراکه به‌شدت تحت تأثیر محیط و عناصر بیرونی خود اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و… قرار داشته و...