موضوع - تبلیغ

تبلیغ

تأملی بر الگوی امام محله؛ یک راهبرد میدانی مؤثر در زیست‌بوم فرهنگی تبلیغی

در کشور عزیز ما ایران از دیرباز تاکنون، روحانیتِ حاضر در متن مردم، نقش مؤثری را در هدایت، دعوت به سوی خدا و ارزش‌های الهی و همچنین ترویج اخلاق در جامعه ایفا نموده است؛ چه بسیار افرادی که سابقه‌ چندان...

تبلیغ

از روش تبلیغ تا دانش تبلیغ؛ تأملی در تجربه جهان مسیحی

مقدمه «روش تبلیغ» سال‌ها در میان جریان‌های دینی و اجتماعی مختلف دستمایه تنوع‌‌ رفتاری و عملکردی در راستای ابلاغ و ترویج پیام­های دینی و غیردینی بوده است. در این میان، جریان­های دینی مسیحی بیش از پنج...

تبلیغ فضای مجازی

روحانیون بلاگر؛ استحاله‌ای برای جامعه دینی

در جهان رسانه‌ای کنونی، پژوهشگران حوزۀ ارتباطات دینی و دین و رسانه، رویکردها و جهان‌بینی‌های مختلفی را در پیوند میان دین و رسانه داشته‌اند و می‌توان از سه رویکرد اصلی در این حوزۀ موضوعی یاد کرد که به...