موضوع - آموزش

آموزش

تأمین منابع مالی: بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش عمومی

مقدمه آموزش و پرورش بستری برای دستیابی به اهدافی نظیر ترویج و انتقال فرهنگ به نسل‌های بعد، تربیت نسل و پرورش سرمایه انسانی مورد نیاز کشور است (لوتان کوی، ترجمه یمنی‌ دوزی سرخابی، 1389). با‌وجود این...

آموزش

اقتضائات ۸ گانه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در زیست‌بوم هنر و رسانه

گزارش پیش‌رو براساس پژوهش پشتیبان و مبسوطی به نام «تجربه‌نگاری جریان آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در عرصه هنر و رسانه» تدارک دیده شده است. در این پژوهش، به وارسی و مطالعه موردی ۱۱ موسسه کلیدی و...