آخرین مطالب

نویسندگان همکار

دکترای برنامه‌ریزی آموزش عالی
دبیر آموزش و پرورش تهران

عضو شورای سردبیری رسم
دانش آموخته مدیریت رسانه
فعال حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و رسانه‌ای

مدیر کارگروه «مطالعات تبلیغ» پژوهشکده کاربردی تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه‌ طباطبایی

عضو شورای سردبیری رسم
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی